Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADEXIM-PRZEPROWADZKI spółka cywilna, Bekas Zbigniew, Jagaczewski Karol, Polak Marek z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Batorego 29/128, 02-591 Warszawa, NIP: 5213101839, REGON: 016354398 (dalej zwana „Administratorem”) przetwarza dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator przy dochowaniu należytej staranności dąży do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, czyli poufności, dostępności, jak również integralności prowadzonych działań.

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://adexim.com.pl/
(dalej zwana „Serwisem”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz
wykorzystywania danych Użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od
nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

• Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator przetwarza dane osobowe po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

• Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników jest: ADEXIM-PRZEPROWADZKI spółka cywilna, Bekas Zbigniew, Jagaczewski Karol, Polak Marek z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Batorego 29/128, 02-591 Warszawa, NIP: 5213101839, REGON: 016354398.

• Ochrona danych osobowych
Administrator na bieżąco usprawnia politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Działania podejmowane przez Administratora mają za zadanie zmaksymalizować ochronę danych osobowych.

Implementowane środki techniczne i organizacyjne mają na celu ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż wprowadzone i ulepszane przez niego rozwiązania mają na celu spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

• Zakres oraz rodzaj przetwarzanych danych
Zbierane przez Administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Serwis umożliwia kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie wskazanych niżej danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości:
a) Imię i nazwisko
b) Adres poczty elektronicznej
c) Adres do doręczenia korespondencji
d) Numer telefonu.

• Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)
b) komunikacji w celu dostarczenia Użytkownikowi niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
c) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym w celu dokonania prezentacji oferty (art. 6 ust. 1, lit. b RODO)

d) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
e) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

• Uprawnienia Użytkownika
Użytkownik ma prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądania dokonania zmian prosimy o niezwłoczny kontakt.

Użytkownik ma prawo:
a) żądać od Administratora wglądu do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
d) żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Administrator usunie dane Użytkownika w przypadku gdy:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,
– gdy Pani/Pan wycofa zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych
danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
– zostanie wniesiony sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

• Udostępnianie danych osobowych
W sytuacjach, w których obowiązujące prawo (przymus ustawowy) nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni.

Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom powiązanym z Administratorem
b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. kancelariom prawnym.

• Pliki cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

• Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

• Zmiany i modyfikacje Polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O wszelkich zmianach w Polityce prywatności informacja zostanie przekazana poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

• Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem
telefonu: +48 606 387 593 lub e-mail: iod@adexim.com.pl